Bestuurdersaansprakelijkheid

 

Bestuurder zijn van een vennootschap of vzw is geen fluitje van een cent en gaat gepaard met belangrijke verantwoordelijkheden. Een fout of nalatigheid tijdens de uitoefening van zijn functie kan zware gevolgen hebben. Bovendien kan men zelfs persoonlijk aansprakelijk gesteld worden waardoor het privévermogen in het gedrang kan komen.

Persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid

Elke bestuurder kan hoofdelijk en ook persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Het onderscheid tussen beide is echter klein, eerder genuanceerd. Bij hoofdelijke aansprakelijkheid is de regel dat alle partners die de rechtspersoon besturen als college verantwoordelijk worden gesteld. Binnen de vennootschap kunnen bijgevolg alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de volledige schuld die tegen hen ingeroepen wordt.

Bij persoonlijke aansprakelijkheid kan je als natuurlijk persoon volledig gehouden worden om de schade in zijn geheel te vergoeden.

Welke verschillende soorten fouten kunnen gemaakt worden?

De gewone bestuursfout

De algemene fouten door het niet zorgvuldig uitvoeren van het mandaat als bestuurder leiden tot de gewone bestuursfout. Denk hierbij aan het niet tijdig aanvragen van subsidies, het vergeten om noodzakelijke verzekeringen te onderschrijven of een werknemer op foutieve wijze te ontslaan. Als bestuurder ben je hiervoor persoonlijk aansprakelijk ten opzichte van de vennootschap.

Strafbare feiten

Inbreuken op de algemene zorgvuldigheidsplicht of inbreuken op een wettelijke bepalingen leiden tot strafbare feiten. Diefstal van de vennootschap is het meest voor de hand liggende voorbeeld. Andere kunnen zijn: werken toevertrouwen aan niet-geregistreerde aannemers of verbintenissen aangaan die de mogelijkheden van de vennootschap overschrijden. Deze aansprakelijkheid kan ten opzicht van de eigen vennootschap en zelfs ten opzichte van derden zijn. De bestuurder is bovendien steeds persoonlijk aansprakelijk.

Inbreuk op de statuten of het wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV)

Daarnaast kunnen gemaakte overtredingen tegen de statuten of het WVV veelal tegenover de vennootschap, maar evengoed ten opzichte van derden, gebeuren. Bestuurders zijn dan hoofdelijk aansprakelijk. Handelen buiten het statutair doel of het niet of laattijdig neerleggen van de jaarrekeningen zijn hiervan de meest gekende inbreuken.

Kennelijk grove fout die tot het faillissement leidt

Maakt een bestuurder een grove fout die later tot het faillissement van de vennootschap leidt, dan is hij persoonlijk en al dan niet ook hoofdelijk aansprakelijk. Typische voorbeelden zijn het niet bijhouden van een boekhouding of ernstige fiscale fraude. De aansprakelijkheid berust meestal ten opzichte van de curator, maar kan ook ten opzichte van derden zijn.

Wrongful trading

Dit is het hopeloos verderzetten van een verloren activiteit. De verliezen worden jaar na jaar opgestapeld en er is geen herstelplan of er worden geen maatregelen genomen om uit de problemen te geraken en men gaat uiteindelijk failliet. Alsof je met een zinkend schip probeert verder te varen. De curator zal in deze een vordering instellen en dit kan zowel hoofdelijk als persoonlijk ingeroepen worden. Er is ook vorderingsrecht van andere schuldeisers.

 

Let op met de begrenzingen

Sinds februari 2019 werden in het WVV beperkingen opgenomen op vlak van de bestuurdersaansprakelijkheid en gelden vanaf 2020 voor bestaande vennootschappen en vanaf mei 2019 voor nieuwe vennootschappen. Zo werden maximumgrenzen bepaald waarbinnen een bestuurder kan aangesproken worden. Deze werden bepaald op basis van de gemiddelde omzet en het gemiddelde balanstotaal van de laatste 3 boekjaren.

Een kanttekening hierbij is dat deze beperkingen enkel van toepassing zijn bij lichte toevallige fouten. Er kan hier niet op teruggevallen worden bij bijvoorbeeld lichte fouten die eerder gewoonlijk dan toevallig gebeuren, de kennelijk grove fout of het wrongful trading alsook de aansprakelijkheid met betrekking tot fiscale schulden.

Omzet < 350.000 EUR
en
balanstotaal < 175.000 EUR

Omzet < 700.000 EUR
en
balanstotaal < 350.000 EUR

Omzet tussen 700.000 EUR en 9.000.000 EUR
en balanstotaal tussen 350.000 EUR en 4.500.000 EUR

Omzet tussen 9.000.000 EUR en 50.000.000 EUR
en balanstotaal tussen 4.500.000 EUR en 43.000.000 EUR

Omzet > 50.000.000 EUR en balanstotaal tussen > 43.000.000 EUR

Max. 125.000 EUR

Max. 250.000 EUR

Max. 1.000.000 EUR

Max. 3.000.000 EUR

Max. 12.000.000 EUR

 

De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid.

De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (ook wel D&O, Directors & Officers, genoemd) beschermt de bestuurders tegen de financiële gevolgen die gepaard kunnen gaan met de hierboven vermelde gemaakte fouten tijdens de uitoefening van hun functie binnen de vennootschap.

Een belangrijk onderscheid met de verzekering BA beroep of BA uitbating is dat de verzekering D&O het privévermogen van de bestuurders beschermt. Het gaat binnen deze verzekering steeds over gemaakte fouten binnen de functie van bestuurder los van elke bedrijfsactiviteit. De BA beroep of uitbating vrijwaart de onderneming steeds in het kader van de commerciële of industriële activiteit.

 

bron: Finaco BV