Telewerk en arbeidsongevallenverzekering in tijden van coronacrisis

 

Het coronavirus blijft de wereld verder veroveren en zorgt bovendien voor heel wat stress bij zowel werkgevers als werknemers

De economie staat onder druk, bedrijven moeten sluiten of zoeken creatieve oplossingen om hun activiteit draaiende te houden of om hun diensten te kunnen blijven aanbieden.

Telewerk, ook wel thuiswerk genoemd,  kan hierbij een aantal praktische problemen verhelpen. Het zorgt onder meer voor de nodige flexibiliteit bij werknemers. De werkgevers voorzien in thuiswerk waardoor de continuïteit van het bedrijf hopelijk grotendeels kan behouden blijven. 

Op vandaag wordt door de overheid telewerk zelfs als norm opgelegd om te kunnen werken. Maar hoe faciliteer je als werkgever dan telewerk en ben je als werknemer verzekerd bij een arbeidsongeval?

Zijn uw werknemers verzekerd bij telewerk?

Er bestaan twee vormen van telewerk. Het structureel telewerk voorziet dat de werknemer op regelmatige basis thuis of buiten het bedrijf kan werken. Bijvoorbeeld elke vrijdag van thuis werken of elke woensdagnamiddag in een coworking house op locatie. Hier bestaat al langer een wettelijk kader rond. Occasioneel telewerk is, zoals het woord aangeeft, is incidenteel en op niet regelmatige basis. Dat kan onder andere bij zware hinder bij het openbaar vervoer of bij zware sneeuwval, maar uiteraard ook in deze tijd van de woedende corona crisis. 

Er bestaat een wettelijke vermoeden dat een ongeval dat plaatsvindt door en tijdens de uitvoering van het werk, effectief een arbeidsongeval is. Dat betekent dat aangenomen wordt dat het ongeval zich voordeed tijdens de werkuren en op de werkplaats, ook al is die thuis. Dat is in het voordeel van het slachtoffer. Maar dat wettelijk vermoeden was tot begin 2019 alleen van toepassing bij structureel telewerk. Occasionele telewerkers moesten tot dan bewijzen dat het om een arbeidsongeval ging. Dat kon een groot probleem opleveren om dekking via de verzekering te kunnen genieten. De aanpassing van de wetgeving heft dit probleem op. De wet preciseert dat het vermoeden zowel op structureel, als op occasioneel telewerk slaat, zeker omdat de corona crisis onder de noemer occasioneel telewerk valt. 

De enige voorwaarde waaraan moet voldaan worden is dat er een schriftelijk bewijs moet zijn dat occasioneel telewerk wordt toegestaan. Er zijn wel geen specifieke voorwaarden opgelegd waardoor een eenvoudige e-mail of zelfs een sms voldoende zijn. Het initiatief kan bovendien zowel van de werknemer als de werkgever komen.

Een handige tip

Een tip hierbij is dat de werktijden en -plaats alsook de periode best vermeld worden in de communicatie omtrent telewerk. Als om bepaalde redenen deze informatie niet meegedeeld werd, dan geldt de gewone uurregeling van de werknemers als bewijselement van het arbeidsongeval. Dat kan belangrijk zijn als deze situatie afwijkt van de algemene tewerkstelling, wat vaak het geval wel is. 

Wat met uw arbeidsweg?

De weg van en naar uw werkplaats, ook thuis, is zelfs verzekerd voor de afstand van en naar school of opvang, zelfs van uw woonplaats tot de plaats waar uw uw eetmaal neemt of koopt. Deze trajecten worden sinds de wetswijziging beschouwd als een normaal arbeidstraject.

Wat kan je als werkgever doen om telewerk te organiseren?

Communiceer met uw medewerkers

Zoals eerder al beschreven doe je er goed aan om als werkgever duidelijk te communiceren over hoe je telewerk faciliteert en wat je van uw medewerkers verwacht. Dat maak het voor iedereen overzichtelijk. 

Sta open voor de nodige flexibiliteit van uw werknemers. Meer dan ooit wordt door de strenge opgelegde maatregelen van hen verwacht om te multitasken. Opvang  voor de kinderen, telewerken, huishouden, zelfs creatief boodschappen doen nu er gehamsterd wordt en als het even kan, een handje helpen bij de risicogroepen van het coronavirus. Sta hen toe in het weekend of ‘s avonds wat bij te werken. 

Telewerkpolicy

Communicatie is key. Als werkgever kan je een kader schetsen omtrent telewerk. Zet afspraken duidelijk op papier en maak het toegankelijk voor alle medewerkers. 

Structureer welke informatie je bij occasioneel telewerk als werkgever verschaft, wanneer je dat doet en op welke manier, en welke informatie je van de medewerkers verwacht om hen thuiswerk aan te bieden.

Schets wanneer je structureel telewerk kan en wil voorzien. Voorzie interne formaliteiten, want goede afspraken maken goede vrienden. Bepaal onder meer zeker de locatie, want thuis is niet de enige optie meer om uw werknemers toegang te geven tot het telewerken, en de flexibiliteit van de werktijden. 

Wat zeggen de verzekeraars op dit moment?

Bovenstaande informatie is vooral gebaseerd op de vernieuwde wetgeving omtrent arbeidsongevallen. Hierdoor worden de verzekeraars geacht steeds dekking te bieden in het kader van de arbeidsongevallenverzekering. 

Echter, zijn op er vandaag verzekeraars die een aantal aandachtspunten meedelen of zelfs voorzien in een automatische uitbreiding van de waarborgen als bedrijven creatief omgaan met het zoeken naar oplossingen om hun activiteit op poten te houden. 

Zo voorzien onder meer AXA en Vivium een automatische uitbreiding voor thuisleveringen voor bedrijven in de horeca. Dit omdat bijvoorbeeld heel wat restaurants en bistro’s normaal geen levering als activiteit hebben en dit vaak een impact heeft op de al dan niet tussenkomst van de maatschappij. 

AG Insurance bevestigt bijvoorbeeld dat occasioneel telewerk automatisch verzekerd is in hun arbeidsongevallenverzekering. 

We kunnen dus stellen dat de meeste verzekeraars automatisch dekking verlenen voor telewerk, want ze zijn het grotendeels verplicht. Het blijft echter een goed idee om uw makelaar in te lichten als u uw activiteit tijdelijk uitbreidt in deze uitzonderlijke tijden, zoals de levering aan huis in de horeca. 

 

Bron Finaco